Ürünlerimiz

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN ÖNEMİ


Sanayi ve teknolojinin hızla gelişmesi neticesinde, yeni iş sahalarının açılmasıyla birlikte, yeterli önlemlerin alınmaması durumunda çalışanların sağlığını ve güvenliğini tehdit eden sonuçlar ortaya çıkmaktadır.

ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü)’ne göre dünyada her yıl 120 milyon iş kazası meydana gelmektedir. Bu kazalarda her yıl 210 bin kişi hayatını kaybetmektedir. Ülkemiz ise iş kazaları konusunda dünyada 3.Avrupa’da ise ilk sırada yer almaktadır ki, bu durum oldukça üzücüdür. Ülkemizde her yıl ortalama 1000 kişi ölümle sonuçlanan iş kazasına maruz kalmakta ve ortalama 1500 kişi de sürekli iş göremez duruma düşmektedir. İş kazaları, işçilerin eğitimsiz olması ve dikkatli çalışmaması (güvensiz davranışlar) ile işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almamasından (güvensiz şartlar) kaynaklanmaktadır. Yapılan araştırmalarda güvensiz davranışlar iş kazalarının %80’ini, güvensiz şartlar ise %18 ‘ini oluşturmaktadır. Başka bir deyişle bu iki durum bir araya geldiğinde iş kazası neredeyse kaçınılmaz hale gelmektedir. Türkiye’de ulusal iş sağlığı ve güvenliği kültürünün sürdürülmesi için ve bu bağlamda toplumsal farkındalık,  bilinç ve anlayış düzeyinin yükseltilmesi için yapılacak çalışmalarla iş kazalarının önüne geçilmesi hedeflenmelidir. İSGGM (İş sağlığı ve güvenliği genel müdürlüğü) tarafından 2004 yılında “Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi” yaklaşık 8 milyon Euro’luk (7 milyon Euro AB tarafından karşılanmaktadır) bir yatırımla uygulamaya konulmuştur. Bu ve benzeri projeler ile özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelere odaklanarak, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kural ve yönetmeliklerinin uygulanması için etkili olduğu kadar verimli sistemlerinin geliştirilmesi de amaçlanmaktadır.

Denetim eksikliği de bir diğer önemli husustur. İş Kanunu’nun 91. maddesine göre :” Devlet, çalışma hayatı ile ilgili mevzuatın uygulanmasını izler, denetler ve teftiş eder. Bu görev Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı ihtiyaca yetecek sayı ve özellikte teftiş ve denetlemeye yetkili iş müfettişlerince yapılır” . Anlaşılacağı üzere devlet adına yapılan denetimlerle birlikte ve daha da önemli olarak işyerlerinin kendi kendilerini denetleme yükümlülükleri vardır. İşverenlerin iş sağlığı ve güvenliği kontrollerini yerine getirmesi için yasal olarak iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurmak, aynı zamanda İSİG kurulu kurmakla yükümlüdür. Aynı yasanın 77. maddesi; İşverenler, işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemekle zorunlu tutulmuştur.  Devamlı olarak en az elli işçi çalıştırılan, sanayiden sayılan işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi için işverenler iş güvenliği uzmanlarını görevlendirmek, ayrıca İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu (İSİG) oluşturmak zorundadır. Bu kurulun görev ve yetkilerinden biri de işyerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tehlikeleri ve önlemleri değerlendirmek, tedbirleri belirlemek, işveren veya işveren vekiline bildirimde bulunmaktır.
Ülkemizde İSG kültürünün yerleştirilmesi için yapılan yasal düzenlemelerin mevzuatımıza getirdiği yenilikleri; çalışanların işyerinde karşılaşabilecek riskler konusunda bilgilendirilmesi, işyerlerinde genel bir önleme politikasının geliştirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili durumların sürekli iyileştirilmesi, işin her aşamasında risk değerlendirmesi yaklaşımı ile tehlikelerin tespiti ve buna bağlı olarak alınacak tedbirlerin belirlenmesi   ve işyerlerinde iş güvenliği uzmanlarının bulundurulması olarak değerlendirebiliriz.
Tüm önlemlere rağmen, maruz kalınan iş kazalarında ise yukarıda anlatılan önlemler, seri şekilde, ciddiyetle ve dikkatlice ele alınmalı ve kaza ile oluşan menfi neticelerin bir an evvel ortadan kaldırılmasına çalışılmalıdır.
Kazasız, sağlıklı ve huzurlu günler dilerim.

Varol Uzay BAŞ

İş.Güv.Uzm

Mak.Müh

 

Kaynak : www.sgk.com.tr

Joomla Templates by Joomla51.com